Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Phú Tân
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ TÂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Phú Tân

- Địa chỉ:  Khóm I, TT. Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

- Điện thoại thường trực: 07803889884

- Fax: 07803889906 

- Email: pgdphutan@camau.edu.vn

 

 

STT

 

Họ và tên 

 

Chức vụ, bộ phận

 

Điện thoại cố định

 

Điện thoại di động

 

Địa chỉ Email

01

 Huyønh Huøng Cöôøng

Trưởng Phòng

 3889908

 

 

02

Buøi Minh Thieäp

P.Trưởng Phòng

3889884

0918428387

 

03

Nguyễn Thị Thúy Triều

P.Trưởng Phòng

 3889884

 

 

04  Nguyeãn Quoác Cuoäc Cán bộ TC 3889884 0972818696
05 Laâm Ngoïc Loan Văn phòng GD-ĐT 3889884 0948818060

06

       

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: