Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Đóng

Trong thời gian qua, Trưởng các Phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT theo phân công, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và cải thiện chỉ số CCHC của ngành.


Căn cứ Kế hoạch số 1684/KH-SGDĐT ngày 03/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau, như sau:


Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành năm 2018 của tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, như sau:


Thực hiện công văn số 331/UBND-CCHC ngày 12/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổng kết Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 - 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo tổng kết Đề án đẩy mạnh CCHC năm 2016 - 2017 của ngành Giáo dục Cà Mau, như sau:


 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 58
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 58

Người dùng Online: Lượt truy cập: