Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Đóng

Thực hiện Công văn số 3057/UBND-KT ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2018; Thực hiện công văn số 2962/UBND-KT ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của ngành, cụ thể như sau:


Căn cứ Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SGDĐT ngày 15/01/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh); Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo với những nội dung chủ yếu như sau:


Trong thời gian qua, Trưởng các Phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT theo phân công, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và cải thiện chỉ số CCHC của ngành.


Căn cứ Kế hoạch số 1684/KH-SGDĐT ngày 03/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau, như sau:


Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành năm 2018 của tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, như sau:


Thực hiện công văn số 331/UBND-CCHC ngày 12/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổng kết Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 - 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo tổng kết Đề án đẩy mạnh CCHC năm 2016 - 2017 của ngành Giáo dục Cà Mau, như sau:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 15
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 15

Người dùng Online: Lượt truy cập: