Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Thanh tra Sở
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Thanh tra Sở
Đóng

 


  THANH TRA SỞ

--------oo00oo--------

 
(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

            1. Chức năng

Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,  tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT; thực hiện việc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về GD&ĐT theo thẩm quyền; thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục; các quy định, định mức thu - chi, dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục; phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT huyện, thành phố thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ và Thanh tra tỉnh;

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật nhà nước hoặc trái với văn bản chuyên ngành về giáo dục được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động thanh tra giáo dục của địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 
III.  Liên hệ
Email: thanhtra@camau.edu.vn
STT Họ và tên
Chức vụ
Email
Điện thoại DĐộng
1  Châu Hoàng Nam  Chánh thanh tra    3835959  
2  Trần Ngọc Lên  Phó Chánh thanh tra

 tranngoclen@camau.edu.vn

 3835959 0918562571 
   Nguyễn Khoa Nam Thanh tra viên      
 4 Lê Minh Quân  Thanh tra viên      
           

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 41
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 41

Người dùng Online: Lượt truy cập: