Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Tổ chức Cán bộ
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 

 Phòng tổ chức cán bộ
Đóng


PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

--------oo00oo--------

 

(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức cán bộ; chính sách tiền lương và phụ cấp theo lương theo phân cấp quản lý; công tác quản lý nhà nước đối với CC,VC các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; đào tạo, bồi dưỡng CC,VC theo thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy định theo thẩm quyền;

- Thẩm định đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; tham mưu quyết định phân bổ số người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc, chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự;

- Chủ trì phối hợp các phòng chức năng Sở thẩm định các điều kiện trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

- Tham gia cải cách hành chính của ngành ở địa phương; tham mưu việc thi tuyển, xét tuyển viên chức theo thẩm quyền;

- Tham mưu bố trí, phân công, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, tinh giản biên chế trong ngành và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong ngành theo quy định của Nhà nước;

- Chủ trì việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý của ngành;

- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng xét, chọn cử CC,VC đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, chuẩn hóa; đào tạo nguồn nhân lực trong toàn ngành;

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý dự nguồn của ngành theo phân cấp quản lý;

- Thực hiện công tác thống kê CC,VC, toàn ngành; quản lý cập nhật hồ sơ và chất lượng đội ngũ CC,VC theo quy định của Nhà nước;

- Hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở.

- Tham mưu và chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng lương của ngành họp xét duyệt theo đúng tiến độ; kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và tiền lương đối với công chức, viên chức trong ngành;

- Phối hợp với các Phòng chức năng Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục theo pháp luật; điều động CC,VC phục vụ yêu cầu công tác của ngành; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CC,VC;


  Danh sách liên hệ

Email: phongtccb@camau.edu.vn

STT Họ và tên
Chức vụ
Email
Điện thoại DĐộng
1 Ngô Vũ Linh Trưởng phòng ngovulinh@camau.edu.vn  3822812 0918288063
2 Phan Hồng Phúc  P. Trưởng phòng  phanhongphuc@camau.edu.vn  3837338  
3 Bùi Khánh Ngân Chuyên viên  buikhanhngan@camau.edu.vn 3837338  0918247407 
 4 Quách Minh Văn  Chuyên viên      
 5 Trần Hữu Hào  Chuyên viên      


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: