Giới thiệu » Quyết định
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở
Đóng

UBND TỈNH CÀ MAU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——

Số: 470 /QĐ-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Cà Mau, ngày 25 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc

của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

————

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế văn bản số 141/QC-GD&ĐT ngày 06/02/2004 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị, trường học trong tỉnh Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

-TT.TU,HĐND,UBND tỉnh (b/c);

-Ban Tuyên giáo TU, ĐU.DCĐ (b/c);

-Lãnh đạo Sở, CĐN;

-Như Điều 3;

-Website Sở GDĐT;

Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

TS. Thái Văn Long
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 40
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 40

Người dùng Online: Lượt truy cập: