Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Mầm non - Phổ thông
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng Giáo dục Trung học
Đóng


  PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

--------oo00oo--------

(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

                   1. Chức năng

 

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu Giám đốc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản có liên quan về giáo dục phổ thông;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục phổ thông của tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khi được duyệt;

- Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục phổ thông, theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục phổ thông được phân công đặc trách khác trong tỉnh ở từng học kỳ và năm học; đề xuất Giám đốc các chủ trương, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục phổ thông và các lĩnh vực phụ trách;

- Chủ trì phối hợp các Phòng chức năng Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra các mặt công tác thuộc giáo dục phổ thông và các nội dung khác được phân công; phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CC,VC theo định kỳ và thường xuyên;

- Quản lý giáo dục không chính quy;

- Xây dựng loại hình trường, lớp, mô hình trường trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia thuộc giáo dục phổ thông ở các huyện, thành phố trong tỉnh;

- Theo dõi chỉ đạo công tác PCGDTHCS, PCGD bậc trung học công tác XMC, sau XMC, bổ túc THCS, bổ túc THPT;

- Xây dựng các loại biểu mẫu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho chuyên môn  theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Theo dõi hoạt động các đề án, dự án của các chương trình có liên quan đến giáo dục phổ thông;

- Chủ trì, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thi, quản lý hồ sơ các kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông: Thi tuyển sinh vào lớp 10 (THPT, trường chuyên), thi nghề phổ thông, các cuộc thi khác. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả học nghề và thi nghề phổ thông ở các đơn vị trường học, trung tâm, cơ sở dạy nghề; tổ chức các hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục phổ thông;

- Thực hiện việc chuyển trường của học sinh trong và ngoài tỉnh;

- Thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.


   
2. Liên hệ
STT Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại DĐộng
Ghi chú
1  Nguyễn Tấn Nguyên Trưởng phòng  3832385    
2  Lê Thị Diệu P. Trưởng phòng  3822367    
3 Hồ Thành Nhựt P. Trưởng phòng 3822367    
4 Võ Thanh Liêm Chuyên viên 3822367    
5 Đoàn Công Lực Chuyên viên  3822367    
6 Tân Mỹ Lệ Chuyên viên  3822367    
7 Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên  3822367    
7 Lê Mỹ Kiều Chuyên viên  3822367    
8. Hồ Huỳnh Phương Mai, Chuyên viên

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 46
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 46

Người dùng Online: Lượt truy cập: