Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Giáo dục Mầm non
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng Giáo dục Mầm non
Đóng


PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

--------oo00oo--------

(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

         1. Chức năng 

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu Giám đốc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản có liên quan về giáo dục mầm non;

- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành;

- Xây dựng quy hoạch, triển khai kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của tỉnh, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt;

- Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học và chăm sóc trẻ của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục mầm non trong cả tỉnh theo từng học kì và năm học. Đề xuất Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non;

- Xây dựng và quản lý tốt về các điều kiện trường mầm non đạt mức chất lượng tối thiểu, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý giáo dục, giảng dạy và chăm sóc trẻ;

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên;

- Theo dõi hoạt động các đề án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non; tham mưu chỉ đạo, theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở bậc học mầm non; tham mưu tổ chức các hội thi hoạt động ngoại khóa thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non.

- Phối hợp các phòng chức năng Sở thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục mầm non.


2. Liên hệ

phonggdmn@camau.edu.vn

STT Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại DĐộng
1  Lê Phương Tuệ  Trưởng phòng  3822409  0985594082
2 Lê Thị Diệu P.Trưởng phòng  3822409   
3 Lê Mỹ Kiều Chuyên viên  3822409  0917664485 
 Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên     
Email
lephuongtue@camau.edu.vn
lethidieu@camau.edu.vn
lemykieu@camau.edu.vn
nguyenthicamtu@camau.edu.vn

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 42
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: