Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng Khảo thí Kiểm định
Đóng


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

--------oo00oo--------

(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)


 

 
 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

 

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn về Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hàng tháng, hàng kỳ, năm học;

- Chủ trì phối hợp các phòng chức năng Sở hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Chính phủ về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp đảm bảo thực hiện công tác Thi và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các kỳ thi theo chương trình, kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT: kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi THPT quốc gia;

- Tham mưu thực hiện ra đề thi các kỳ thi, đợt thi trong năm học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT; phối hợp các phòng chức năng Sở xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, thành lập thư viện đề thi;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, công tác đánh giá trong, đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên;

- Phối hợp các phòng chức năng Sở tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cơ sở giáo dục đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT, THCS, giấy chứng nhận các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chứng chỉ nghề phổ thông; lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định;

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục với Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; tham gia thực hiện đề án, dự án, chương trình có liên quan đến lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tham mưu tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục;


III. Liên hệ
STT Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại DĐộng
1  Trương Tấn Lời  Trưởng phòng  3831618  0947680789
2  Trương Hải Ưng  P. Trưởng phòng  3831618  
3 Lê Thanh Tông Chuyên viên 3831618  0918641264 
4 Đỗ Ánh Hồng Chuyên viên 3831618  0916434599 
5 Nguyễn Phương Tùng Chuyên viên 3831618  0983012015 
         

Email
truonghaiung@camau.edu.vn
truongtanloi@camau.edu.vn
lethanhtong@camau.edu.vn
doanhhong@camau.edu.vn
nguyenphuongtung@camau.edu.vn
 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 29
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 29

Người dùng Online: Lượt truy cập: