Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Kế hoạch - Tài chính
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng Kế họach-Tài chính
Đóng


PHÒNG KẾ HOẠCH  - TÀI CHÍNH

--------oo00oo--------

    (Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

          1. Chức năng 

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, thống kê, kế hoạch, phát triển sự nghiệp GD&ĐT, quản lý về hoạt động tài chính trong lĩnh vực GD&ĐT.

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở xây dựng  và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, xây dựng để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, bao gồm: Ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia, để cơ quan tài chính, kế hoạch cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng Quy hoạch mạng lưới trường lớp thuộc thẩm quyền Sở GD&ĐT quản lý; Quy hoạch tổng thể GD&ĐT của địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Hướng dẫn các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế hoạch tài chính, theo phân cấp của tỉnh. Lập dự toán, phân bổ kinh phí trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh phê duyệt, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc Sở và tổng hợp quyết toán báo cáo với các cơ quan chủ quản;

- Lập các dự án và phân bổ kinh phí chương trình, mục tiêu về GD&ĐT; phối hợp với các ngành chức năng trình UBND tỉnh; phối hợp với ngành Tài chính, UBND huyện, thành phố, đôn đốc, kiểm tra giám sát các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố thực hiện chương trình, mục tiêu khi được UBND tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp các Phòng chức năng xây dựng quy trình thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Xây dựng kế hoạch chuẩn hoá, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đội ngũ viên chức làm công tác kế hoạch tài chính;

- Thống kê, thu thập, xử lý và khai thác các số liệu, tư liệu, văn bản pháp quy liên quan đến công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển GD&ĐT. Thực hiện nhiệm vụ thống kê toàn ngành, dự báo và phát triển GD&ĐT;

- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư cho giáo dục của các tổ chức phi chính phủ (nếu có) và các vấn đề hợp tác quốc tế khi được triển khai;

- Xây dựng kế hoạch công tác của phòng, của lĩnh vực mình phụ trách;

- Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ được phân công.III. Liên hệ

 phongkhtc@camau.edu.vn

STT Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại DĐộng
1  Nguyễn Chí Linh Trưởng phòng  3822836  
 2  Huỳnh Thanh Xuân  P. Trưởng phòng    
 3 Đỗ Minh Công P. Trưởng phòng 3833610   
4 Quách Thị Kim Hoa Chuyên viên 3833610    
5 Nguyễn Thị Kim Thoa Chuyên viên 3833610    
         
6 Lương Hồng Gái Chuyên viên 3833610    
7 Đào Thụy Hoàng Trân Chuyên viên  3833610   
 
     
EMail
 
nguyenchilinh@camau.edu.vn
dominhcong@camau.edu.vn
quachthikimhoa@camau.edu.vn
 
huynhthanhxuan@camau.edu.vn
luonghonggai@camau.edu.vn
daothuyhoangtran@camau.edu.vn

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 23
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 23

Người dùng Online: Lượt truy cập: