Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng
Đảng viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân

[ Cập nhật vào ngày (27/05/2019) ] - [ Số lần xem: 60 ]

Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.


BÁO CÁO THAM LUẬN (Chi bộ 2)

Đảng viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

về ý thức tôn trọng nhân dân

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung của Chi bộ 

- Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo có 8/2 nữ đảng viên, 08/08 đảng viên chính thức; trong đó có 01 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, 01 đồng chí là đảng ủy viên giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các đồng chí đảng viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn.

2. Thuận lợi 

- Nhìn chung các đồng chí nhiệt tình, có trách nhiện cao trong công tác, có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng.

- Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc cùng với sự nổ lực phấn đấu của đảng viên trên mọi lĩnh vực công tác; các hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi đảng viên ngày càng được nâng cao, ngày càng phát triển toàn diện.

3. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên, đảng viên làm công tác đảng kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành đủ thời gian nghiên cứu sâu các chỉ thị, nghị quyết, … cũng như các chuyên đề, hoạt động khác có liên quan để triển khai hiệu quả.

II. BÁO CÁO THAM LUẬN

1. Về công tác triển khai học tập chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị

a. Đặc điểm tình hình chung

Tổ chức tuyên truyền, học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân gắn với quy định về đạo đức nhà giáo; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Chi bộ, xác định một số nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân.

b. Về triển khai thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc lập kế hoạch, cam kết, tu dưỡng, rèn luyện về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

+ Tiếp tục gắn nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

- Nhận thức về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, được thể hiện những vấn đề lớn, đó là: Về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; Về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đất nước thật sự của dân, do dân và vì dân; Về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.

          - Trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc học tập chuyên đề.

100% đảng viên Chi bộ 2 tham gia học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị, yêu cầu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời gắn với việc thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Cùng với những nội dung đột phá là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 II. Các biện pháp thực hiện

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những biện pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1.Tiếp tục phát huy cao độ vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

2. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức và cấp ủy, người lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

          3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Đây là biện pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong quá trình gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với thực hiện đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc xác định đúng “nút thắt”, giải phóng những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh.  

4. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng ở cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

          Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này phải được tiến hành công khai, dân chủ; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu.

Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

5. Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng

Đây là biện pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Bởi nếu cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình được lên cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao.

          III. Đánh giá và đề xuất, kiến nghị

1. Kết quả đạt được

Thời gian qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đạt được những kết quả đáng khích lệ.  

  Các nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Chi bộ, là việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

 

  2. Đề xuất, kiến nghị

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng; đẩy mạnh việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc hoặc làm một cách hình thức, không thực chất…

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan và đơn vị. Nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan và đơn vị; khắc phục tình trạng “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương.
Lê Hoàng Dự

Xem thêm: Tin tức - Sự kiện


Các ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 37
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 37

Người dùng Online: Lượt truy cập: