Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng
Đảng viên xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước

[ Cập nhật vào ngày (27/05/2019) ] - [ Số lần xem: 42 ]

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Cà Mau, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các chi bộ trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"


BÁO CÁO THAM LUẬN (Chi bộ 6)

Đảng viên xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo chủ trương

của Đảng, pháp luật Nhà nước

I. Về công tác triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị

1. Đặc điểm tình hình chung

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Cà Mau, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các chi bộ trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã trở thành công việc làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (CBĐVCCVC&NLĐ) gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trường học (gọi chung là đơn vị). Đồng thời, gắn việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Về triển khai thực hiện việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hàng năm

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (gọi chung là Chỉ thị 05-CT/TW), toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Công tác tuyên truyền được chú trọng, thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với nhiều loại đối tượng, thu hút CBĐVCCVC&NLĐ tham gia việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", theo nội dung Chuyên đề hàng năm, tạo nên phong trào rộng lớn trong toàn Đảng bộ.  

- Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung Chuyên đề hàng năm đi vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt ở chi bộ trong Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

 - Kết quả: Hàng năm có 100% chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị cho CBCCVC&NLĐ cam kết, tu dưỡng rèn luyện về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung Chuyên đề hàng năm. Đồng thời, từng chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, … hàng năm đối với tập thể, CBĐVCCVC&NLĐ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi bộ trong Đảng bộ.   

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THI 05-CT/TW

1. Những nội dung cơ bản

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung Chuyên đề hàng năm

 Trên cơ sở nội dung Chuyên đề hàng năm, các chi bộ và đơn vị chủ động xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chung của ngành, nhiệm vụ riêng của mỗi chi bộ, đơn vị và của mỗi cá nhân.

1.2. Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. 

Năm 2019 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung Chuyên đề hàng năm.

1.3. Đối với nội dung sinh hoạt Chuyên đề 1 năm 2019 “đảng viên trong Đảng bộ Sở GD&ĐT xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước"

1.3.1. Nhiệm vụ chung

Ý thức tôn trọng Nhân dân là nhìn nhận đúng đắn sức mạnh của Nhân dân, dựa vào sức dân để vượt lên giành thắng lợi. Bác Hồ thường nhắc tới câu nói của nhân dân Quảng Bình: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tuyệt đối không được kiêu ngạo, khoác lác, … “thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của Nhân dân”.  

Ðảng lãnh đạo Nhân dân, nhất là khi Ðảng nắm chính quyền, mọi chính sách, chủ trương, quyết định của Ðảng, chính quyền đều trực tiếp tác động đến cuộc sống của Nhân dân. Chủ trương, quyết định đúng đắn thì người dân được lợi, quyết định sai thì dân phải chịu hậu quả. Ðể có được chủ trương, quyết định đúng, Bác Hồ nhấn mạnh: việc gì cũng phải “Bàn bạc với dân chúng”, “Tin vào dân chúng. Ðưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết”. Tôn trọng Nhân dân nghĩa là biết lắng nghe và chân thành bàn bạc với dân. “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.  

  Sự chuyển biến trên bình diện toàn Đảng bộ nhìn chung là tích cực, song chưa đáp ứng được yêu cầu của Ðảng, mong ước của Nhân dân. Với quyết tâm rất lớn của đảng viên, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền các trong Đảng bộ, tin tưởng rằng năm 2019 và các năm tới, tinh thần, ý thức phục vụ Nhân dân sẽ tốt hơn, góp phần củng cố niềm tin của dân với Ðảng.

1.3.2. Nhiệm vụ cụ thể về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân

          - Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì Nhân dân; Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ; tin tưởng ở trí tuệ của Nhân dân, tin vào sức mạnh và lực lượng của Nhân dân để làm cách mạng.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

- Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời.

- Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.3.3. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

- Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

- Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân.

2. Các giải pháp thực hiện

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Trong bối cảnh nêu trên, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, … trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong đó, cần chú trọng các giải pháp như sau:

Thứ nhất, đối với tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội:

Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân. Nghiêm túc triển khai thực hiện: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII); … Thực hiện nghiêm những quy định hướng dẫn có liên quan.

Thứ hai, đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ; nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với Nhân dân được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, thực hiện có hiệu quả thiết thực các quy định có liên quan trên mọi lĩnh vực.

Thứ ba, đối với cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ:

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tự giác thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). 

Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.
Lê Hoàng DựCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 46
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 46

Người dùng Online: Lượt truy cập: