Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Giải pháp nâng cao vai trò, vị trí nữ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau

[ Cập nhật vào ngày (07/12/2018) ] - [ Số lần xem: 273 ]

Với xu thế quốc tế hóa, khu vực hóa và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang tác động ngày càng sâu sắc, toàn diện đến đất nước ta, một đất nước đang chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những thay đổi, cải cách đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những yêu cầu đó đặt ra cho người làm công tác lãnh đạo, quản lý của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nói chung và cho đội ngũ nữ công chức, viên chức (CC,VC) lãnh đạo, quản lý nói riêng rất nhiều thử thách, đòi hỏi phải được chuẩn bị chu đáo, toàn diện hơn để kịp nắm bắt tình hình và đòi hỏi của thực tiễn; có năng lực, bản lĩnh tham gia giải quyết mọi việc trong phạm vi công tác của mình một cách hiệu quả.


1. Đặt vấn đề

Với xu thế quốc tế hóa, khu vực hóa và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang tác động ngày càng sâu sắc, toàn diện đến đất nước ta, một đất nước đang chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những thay đổi, cải cách đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những yêu cầu đó đặt ra cho người làm công tác lãnh đạo, quản lý của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nói chung và cho đội ngũ nữ công chức, viên chức (CC,VC) lãnh đạo, quản lý nói riêng rất nhiều thử thách, đòi hỏi phải được chuẩn bị chu đáo, toàn diện hơn để kịp nắm bắt tình hình và đòi hỏi của thực tiễn; có năng lực, bản lĩnh tham gia giải quyết mọi việc trong phạm vi công tác của mình một cách hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ CC,VC lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước là nhiệm vụ quan trọng đã được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới”.

Riêng với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau, quy mô đội ngũ nữ CC,VC tiếp tục phát triển mạnh. Đó là lực lượng to lớn, hùng hậu, là lực lượng nòng cốt trong các đơn vị, trường học và các cơ sở giáo dục góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành; lãnh đạo ngành luôn có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao trình độ chính trị, quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng này.

Tuy nhiên, trước yêu cầu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013), thì đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo, quản lý của ngành GD&ĐT còn bộc lộ nhiều hạn chế; việc chăm lo, đào tạo, sử dụng và đề bạt cán bộ nữ chưa được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức; công tác cán bộ nữ còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên; cấp ủy, chính quyền chưa tạo điều kiện, cơ hội cho nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; vai trò của phụ nữ còn mờ nhạt. Một bộ phận phụ nữ còn có tư tưởng tự ty, an phận, ngại khó, thiếu ý chí vươn lên.

Từ thực trạng trên, ngành GD&ĐT cần có những giải pháp đồng bộ nâng cao vai trò, vị trí đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo, quản lý ngang tầm với xu thế phát triển của xã hội góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của đất nước.

2. Giải quyết vấn đề

2.1.Thực trạng công tác cán bộ nữ ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau

a) Thuận lợi 

Những năm gần đây, thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, lãnh đạo ngành GD&ĐT luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo quản lý có cơ hội được học tập, lao động, sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế trên các lĩnh vực đảm trách.

Đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo quản lý ổn định về tư tưởng chính trị, có tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo quản lý được đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành GD&ĐT. Ưu tiên quan tâm tuyển dụng cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; cán bộ nữ người dân tộc, cán bộ nữ trẻ; có kế hoạch bố trí, phân công công tác phù hợp để họ phấn đấu, trưởng thành.

Môi trường kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đây cũng là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho nữ CC,VC ngành GD&ĐT nâng cao tỷ lệ nữ tham gia giải quyết các vấn đề chính trị của tỉnh.

b) Khó khăn, hạn chế

Tuy nhiên, tỷ lệ nữ CC,VC lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị trường học vẫn còn rất thấp, nữ cán bộ quản lý trẻ có trình độ chuyên môn cao (thạc sĩ, tiến sĩ) chưa nhiều; cơ cấu không đồng đều. Một số đơn vị, trường học thực hiện quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng nữ giáo viên còn quá khắt khe; bản thân chị em còn biểu hiện an phận, chưa cố gắng vươn lên để đảm đương nhiệm vụ.

Lương và các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên mẫu giáo, tiểu học  mới vào ngành còn rất thấp, nhà công vụ cho giáo viên còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu về chỗ ở của giáo viên nữ, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nữ CC,VC.

Hiệu quả việc thực thi chính sách về cán bộ nữ ở địa phương chưa thật đồng đều. Các quan niệm, định kiến giới vẫn còn tồn tại ở mức độ nhất định trong xã hội và địa phương. Nhiều địa phương tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin chưa có.

c) Nguyên nhân của hạn chế

Do chịu ảnh hưởng của tư tưởng mang tính định kiến về giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân. Nhận thức về giới, bình đẳng giới của các cấp, các ngành còn nhiều bất cập, chưa chủ động triển khai, thực hiện các văn bản, hướng dẫn về thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.

Việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nữ trong ngành GD&ĐT chưa tập trung, thiếu kiên quyết; chưa có giải pháp mang tính đột phá trong công tác cán bộ nữ; còn khắt khe, cầu toàn khi đánh giá, bổ nhiệm cán bộ nữ; có nơi chưa thật sự tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển; tư tưởng hẹp hòi, định kiến trong công tác cán bộ nữ tuy đã giảm bớt nhưng vẫn còn.

Đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo quản lý có một bộ phận còn mặc cảm, tự ti, ít hăng hái tham gia công tác xã hội, bị hoàn cảnh gia đình chi phối, thiếu ý chí và nghị lực phấn đấu vươn lên, tự bằng lòng với vị trí hiện tại của mình.

 2.3. Kết quả đạt được trong công tác cán bộ nữ ngành GD&ĐT

Với sự nỗ lực của toàn ngành GD&ĐT cùng với sự phấn đấu của bản thân nữ CC,VC trong ngành, tỷ lệ nữ được bổ nhiệm nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở các đơn vị, trường học đều tăng. Đội ngũ nữ được quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Sự thăng tiến của phụ nữ thời gian gần đây thể hiện qua việc được kết nạp đảng, được bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý cũng như được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đều tăng đáng kể, các điều kiện cơ bản đảm bảo sự thăng tiến của phụ nữ như: Chính sách và sự thực thi chính sách, quan niệm, định kiến giới, điều kiện gia đình và năng lực của chính người phụ nữ.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, năm học 2017-2018, toàn ngành có tỷ lệ nữ chiếm 56,0% trên tổng số công chức, viên chức và người lao động đang phụ trách các mặt công tác như quản lý, giảng dạy và các vị trí khác. Trong đó có 103 nữ CC,VC lãnh đạo quản lý, có 100% trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn (thạc sĩ chiếm 10%, tiến sĩ 2%).

Sở GD&ĐT đã xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT, trong đó đảm bảo tỷ lệ  nữ được quy hoạch ở các độ tuổi từ 30% trở lên theo quy định và đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt. Định kỳ hàng năm, Sở GD&ĐT đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với nữ CC,VC các đơn vị, trường học trực thuộc; đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ này trong diện quy hoạch đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020, trong đó đảm bảo tỷ lệ 50% nữ được đào tạo, bồi dưỡng các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế.

Tổng kết 10 năm triển khai đồng bộ công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành GD&ĐT, đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo quản lý được nâng cao vị thế, phát huy sở trường, gặt hái nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, đồng thời xây dựng hình mẫu gia đình truyền thống Việt Nam thời kỳ mới no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

3. Một số giải pháp nâng cao vai trò, vị trí nữ CC,VC lãnh đạo quản lý ngành GD&ĐT Cà Mau

3.1. Đảng và Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, chú trọng đến các chủ trương, chính sách về tạo nguồn nữ cán bộ. Bên cạnh đó cần quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ thể hiện hết năng lực, sở trường.

3.2. Cần thay đổi nhận thức và thái độ của xã hội về quan hệ giới, định kiến giới; để tiến tới xóa bỏ được rào cản định kiến giới, đòi hỏi phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ nhận thức của người dân trong việc nhìn nhận vai trò, vị thế người phụ nữ. 

3.3. Ngành GD&ĐT quan tâm hơn nữa đến việc phân công, bố trí, sắp xếp đội ngũ nữ CC,VC lãnh đạo quản lý phù hợp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn để họ có cơ hội phấn đấu vươn lên, an tâm công tác.

3.4. Ngành GD&ĐT cần có nhiều chương trình, dự án lồng ghép với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo điều kiện để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ; được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ quản lý giáo dục, lý luận chính trị.

3.5. Riêng đối với nữ CC,VC lãnh đạo quản lý ngành GD&ĐT cần rèn luyện các kỹ năng cần thiết của nhà lãnh đạo, đặc biệt là khắc phục một số yếu điểm của giới nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý như thiếu tính mạnh mẽ, quyết đoán… Điều này là chìa khóa của thành công giúp phụ nữ phát huy được các thế mạnh của mình và khắc phục các yếu điểm còn tồn tại để tiềm năng, vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xã hội.

 

 

Phan Hồng Phúc

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau
Phan Hồng Phúc

Xem thêm: Vì sự tiến bộ phụ nữ


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: