Tìm kiếm
Đóng


 Đảng bộ Sở GD&ĐT
Đóng
Ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác dân vận

[ Cập nhật vào ngày (10/06/2013) ] - [ Số lần xem: 2328 ]

Ngày 3/6/2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (số 25-NQ/TW).Ảnh minh họa/internet
Mô hình VAC cho thu nhập cao của hộ anh Lò Văn Ngôn, bản Cò Chịa (Yên Sơn, Yên Châu) là kết quả của mô hình Dân vận khéo. Ảnh minh họa/internet

Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ mục tiêu của Nghị quyết là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết đã đặt ra 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho công tác dân vận trong thời gian tới, bao gồm:

Thứ nhất: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ hai: Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Thứ ba: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Thứ tư: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị.

Thứ năm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ sáu: Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp vững mạnh.

Thứ bảy: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

Nhất Nguyên (lược dẫn)
GD&TĐCác ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 24
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 24

Người dùng Online: Lượt truy cập: